PACZKOMAT GRATIS - dla zamówień od 50 PLN brutto!

KURIER GRATIS - dla zamówień od 300 PLN brutto! 

NASZE ATUTY
 • SSL Bezpieczne zakupy

 • 14 dni na zwrot towaru

 • Szybka wysyłka

 • korzystne ceny

 • sprawdzona jakość

 • SSL Bezpieczne zakupy

 • 14 dni na zwrot towaru

 • Szybka wysyłka

 • Korzystne ceny

 • Sprawdzona jakość

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego 2B3D

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy 2b3d dostępny pod adresem internetowym www.2b3d.pl jest platformą sprzedażową firmy MB Monika Bożek (NIP 575 173 06 70, REGON 365982575)
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MB Monika Bożek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 575 173 06 70, REGON 365982575.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.2b3d.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.  

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Jaracza 88, 50-305 Wrocław.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@2b3d.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 721 757 755
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 93 1140 2004 0000 3002 7663 9294.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-18:00.

4. Wymagania techniczne.

 1.  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

       a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
          
internetową typu Microsoft Edge, Chrome, Opera 

        b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),        

        c. włączona obsługa plików cookies,,

        d. zainstalowany program FlashPlayer.

 

5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6.  Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres/ siedziba firmy, adres do dostawy towarów jeśli jest odmienne niż adres/siedziba firmy, adres email, numer telefonu do kontaktu, dane rejestrowe w przypadku firm.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 7. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk 
   
„ Do koszyka” (lub równoznaczny);

c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić  Formularz 
   zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić
   dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
dostarczenia Produktu), wpisać dane do
   faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy 
Zamówienia,

e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
    zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f.  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
    zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska/ przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Jaracza 88, 50-305 Wrocław

c.  Przesyłka – paczkomaty inPost.

   2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne online (Przelewy24 oraz płatności Shoper)

e. Płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję  dokonaną  przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu
     na rachunek  bankowy 
przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych  metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w  terminie    7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru

   4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez  Sprzedawcę  w   terminie wskazanym w
       jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
    

   5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub
       też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego  zamówienia.

   6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

  7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie                    wskazanym  w opisie Produktu. O  gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę

 poprzez przesłanie
   stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie 
składania Zamówienia adres poczty 
       elektronicznej Klienta.

    8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma  
        możliwość 
odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub
        też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego  
zamówienia.

   9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w  
       następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
    lub  kartą    płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia
    zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
       inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
       pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce
       „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
      wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,   wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa  się za niezawartą.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 12. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminieniezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 16. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

     a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
        której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
        względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

     b. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
         termin przydatności do użycia,

     c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
         Konsumenta, który został  poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
         świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

     d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
         Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 
         odstąpienia od Umowy,

     e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
         charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

      f. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
         przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
         dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

      g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
          komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
          otwarte po dostarczeniu,

       h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

i.  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
    spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
    do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
    odstąpienia od Umowy,

 

11. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest  Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Krzywoustego 6-12, 51-165 Wrocław.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także  jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z dn. 2014, poz. 1182, 1662) oraz innymi regulacjami krajowymi i przepisami prawa wspólnotowego (w tym RODO).
 2. Klient składając zamówienie, zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z regulacjami art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w zakresie zgodnym z Polityką prywatności serwisu 2b3d
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być m.in.:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
    pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
    wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
    Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
    elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
    wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Szczegółowy zakres podmiotów, mogących mieć dostęp do danych klienta dostępny jest w Polityce prywatności serwisu

   5.  Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 2014, poz. 1182,
        1662) oraz obowiązującymi regulacjami wewnątrzwspólnotowymi Klient ma prawo dostępu do
        treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, modyfikacji, sprostowania, jak również usunięcia,
        ograniczenia możliwości ich przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora
        danych. (patrz Polityka prywatności

   6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych 
       Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży  
skutkuje 
       brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

   7. Szczegółowe uregulowania w zakresie danych osobowych Użytkowników, zasad ich
       udostępniania i przetwarzania  zawiera Polityka prywatności. 

 

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Formularz odstąpienia od umowy - kliknij TUTAJ.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl